Hút bể phốt tại huyện Thuận Thành

Nhằm đáp ứng nhu cầu vệ sinh môi trường cho dân cư sinh sống tại địa bàn huyện Thuận Thành […]